Twee duurzame buurtschappen verbonden met het park

  • Plaats Rotterdam, de Buitenkans
  • Realisatie 2022-2024
  • Opgave 32 Klimaatbestendige en energieneutrale parkwoningen
  • In samenwerking met MAAKspace
  • Opdrachtgever Nederlandse Bouw Unie

Twee duurzame buurtschappen verrijken het Park de Twee Heuvels

De buurtschappen vormen straks een integraal onderdeel van het park. Ze liggen als meubels in het park en versterken de diversiteit en de belevingswaarde van het park. Tevens vormen ze de ogen op het park waardoor de sociale veiligheid wordt versterkt.

 

Compacte clusters met een open uitstraling

Door compacte clusters te maken blijft meer ruimte over aan de randen en tussen het zwembad en de woningen. Zo kan het park echt om de clusters heen spoelen en ontstaan vanaf de Dwarsdijk doorzichten naar het park. Dankzij kleine volumes stroomt het park van buiten naar binnen en andersom. De ligging aan respectievelijk de west- en oostkant van het park geeft aanleiding tot nuanceverschillen in de landschappelijke inbedding van beide clusters.

 

Een integrale ontwerpvisie waarbij stedenbouw, landschap en architectuur elkaar versterken

Door een integrale planaanpak met verschillende disciplines creëren we een uniek woonmilieu waarin gebouw, landschap en klimaat onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Zwevende terrassen boven het landschap

Door in het glooiende landschap het wonen met de geïntegreerde terrassen verhoogd aan te brengen spoelt het landschap nog meer rondom de woningen. De zwevende terrassen komen mooi los van het park met meer uitzicht en een beter gevoel van privacy en veiligheid.

Twee buurtschappen met elk een eigen landschappelijke invulling

De clusters zijn in alle opzichten familie van elkaar. Ze bestaan uit een verzameling kleine volumes op een licht glooiend maaiveld. Hoogteverschillen leveren privacy en parkbeleving. Het zorgt ook voor nattere en drogere delen, waardoor beide ensembles net op een andere manier opgaan in het park. In het westen wordt aangesloten bij de natte en in het oosten bij de droge natuur. Zo ontstaan twee buurtschappen: Het Ruisende Riet en De Bloeiende Bende.

Buurtschap Het Ruisende Riet

De buurtschap sluit aan bij de bestaande en te realiseren (kwel)sloten om de locatie en bouwt zo op van nat aan de buitenkant naar droog binnenin. Er zijn onder meer biezen en bloeiende oeverplanten, bloemrijk gras met struikwilgen en meerstammige bomen als elzen en lijsterbes.

Buurtschap De Bloeiende Bende

Voor deze buurtschap wordt ingezet op kleur en bloei. Het is een thema wat ook voor de reconstructie van het park is toegepast. Het glooiende maaiveld bouwt hier naar boven op. Zo geeft een droger milieu kansen aan bloemrijk gras en bloeiende en besdragende planten en bomen als meidoorn, wilde roos, vlinderstruik, kornoelje en sleedoorn.

Klimaatbestendig en energieneutraal

Klimaatbestendig en energieneutraal wonen (EPC=0). Dat is onze ambitie voor beide buurtschappen, waarmee we verder gaan dan de BENG-eisen. De woningen worden energieneutraal door energie op te wekken met pv-panelen op de daken. De panelen komen uit het zicht op de natuurdaken, waardoor deze beter presteren dankzij de verkoelende werking van het groen.

Natuurinclusief

De natuur profiteert mee van de ontwikkeling. In het gezamenlijk groen van de woonvelden worden biodiversiteit, soortenrijkdom en landschapswaarde vergroot. Variatie in bomen biedt stadsvogels het breedste aanbod van voedsel, nestgelegenheid en bescherming. Daarom kiezen we voor diverse boomsoorten. Hoogteverschillen zorgen voor verschillen in microklimaat, zodat meer dier- én plantensoorten een kans krijgen. Ook op de woningen is ruimte voor de natuur dankzij de combinatie van natuurdaken met pv-panelen. De daken hebben een substraatdikte van 10 centimeter, zodat ook vlinders er in de grond kunnen verpoppen. De daken worden beplant met vegetatie die de lokale natuurwaarde en de biodiversiteit vergroot. Ze bieden zo een significante toevoeging aan de stedelijke ecologie van het park. Er komen in beide buurtschappen geclusterde ingebouwde nestkasten voor de in het gebied aanwezige gewone dwergvleermuis, en ook voor de huismus, spreeuw en gierzwaluw.

Buurtschappen met een gemeenschappelijk, mandelig binnengebied versterken het collectief

De Buitenkans in aanbouw

Projectdetails

Gewonnen prijsvraag
Opgave32 klimaatbestendige en energieneutrale parkwoningen
OpdrachtgeverNederlandse Bouw Unie
AannemerNederlandse Bouw Unie
ConstructeurA.V.S. Engineering
DuurzaamheidsadviseurMerosch
LandschapsarchitectMAAKspace
RendersYuconVR, MIX architectuur
Start-Realisatie2022-2024