Autovrije, groene stadsbuurt met allure

  • Plaats Breda, Eureka!
  • Realisatie 2022-2024
  • Opgave Gebiedsontwikkeling van een groene, stedelijke stadsbuurt met ca. 300 woningen
  • In samenwerking met MTD Landschaps-
    architecten
  • Opdrachtgever Nederlandse bouw Unie, Maas-Jacobs Vastgoed

Van een afgesloten enclave naar een autovrije, groene stadsbuurt als verbindende schakel

De nieuwe stadswijk Eureka! ligt ten noorden van het historische centrum van Breda, op loopafstand van het station. De locatie is nu nog een ontoegankelijk, afgesloten industrieterrein dat de doorstroom in de stad belemmert. De nieuwe stadsbuurt opent zich en vormt met autovrije, groene routes en plekken een verbindende schakel tussen buurten, parken en mensen.

 

 

Vanuit één totaalvisie vormen de buurten Eureka! en Faam straks een totaalensemble dat verbonden wordt door een autovrij, groenstedelijk weefsel van paden en plekken

Door vanuit de context wandel- en fietsroutes te continueren krijgt het plan vorm en ontstaat een structuur van zes bouwvelden in een autovrije, groenstedelijke setting. De drie noordelijke bouwvelden horen bij Eureka!. De drie zuidelijke bouwvelden, inclusief de Faam-fabriek, horen bij Faam.

Een nieuw stadspark met een grote variëteit aan bebouwing en groenbeleving

Het groen rondom en bij de entrees van Eureka! neemt bezoekers mee de wijk in. Begroeiing en paden hebben diverse nuances en gaan bijna ongemerkt over van intiemere woonstraatjes in het groen naar het natuurlijke centrale plein dat ontmoeting, natuurbeleving, ontspanning en spelen stimuleert.

Een zorgvuldige samenhang tussen landschap en bebouwing

Het ontwerp van de woningen in het gebied gaat uit van de context en locatie. Er is een natuurlijke gradiënt in de bebouwing en het landschap. Laag en toegankelijk aan de randen en hoger en gericht op interactie in het centrale hart. De diverse soorten zijn samengebracht in grote sculpturen die zijn geboetseerd naar de locatie. Ze verschillen in vorm en afmeting, maar vormen toch onmiskenbaar een eenheid. Gedetailleerde baksteenarchitectuur en zorgvuldig op elkaar afgestemde materialen en kleuren versterken deze samenhang.

Met heldere uitgangspunten worden de bouwstenen van het plan gedocumenteerd en verbeeld

Er is sprake van een integrale planvisie. Stedenbouw, landschap en architectuur zijn nauw en onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ontwikkelen van kwalitatieve woongebieden in de stad vraagt om verdichting én vergroening. Het programma van Eureka! laat een dwarsdoorsnede van de stad zien: het plan omvat 307 woningen, verdeeld over grondgebonden eengezinswoningen, appartementen (sociale huur en koop) en een aanvullend programma in de dubbele plint.

Zorgvuldig gedetailleerde baksteensculpturen vormen een boeiende dialoog met de groene openbare ruimte

De openbare ruimte wordt gevormd door sculpturale bouwblokken die hoofdzakelijk uit baksteen zijn opgetrokken. De volumes hebben een eigentijdse, open uitstraling. Aanleidingen vanuit de context zorgen voor interessante nuanceverschillen. Een innovatieve toepassing van steen door diepte, ritme, textuur en patroon geeft de gevels een hoogwaardige en eigentijdse ambachtelijkheid.

 

Klimaatbestendig ontwerpen

De vergroening van de openbare ruimte, als ook de groene daken en gedeelten van de gevels, maakt het mogelijk om invulling te geven aan meerdere klimaatvraagstukken, zoals het vertragen, bergen en infiltreren van hemelwater, voorkomen van hittestress, enook het vasthouden van water in droge periodes. Door middel van groene daken wordt het water vertraagd afgevoerd en worden daken verkoeld. Het overtollige water wordt opgevangen in wadi’s waarin ook het hemelwater van de verhardingen in de openbare ruimte wordt geborgen en geïnfiltreerd. Bij grote piekbuien wordt teveel aan water via een overstort afgevoerd naar de vijver in het park ten noorden van het plangebied

Projectdetails

Opgave Gebiedsontwikkeling van een groene, stedelijke stadsbuurt met ca. 300 woningen (76 sociale woningbouw)
OpdrachtgeverNederlandse bouw Unie, Maas-Jacobs Vastgoed
AannemerNederlandse bouw Unie, Maas-Jacobs Vastgoed
ConstructeurGoudstikker De Vries
LandschapsarchitectMTD landschapsarchitecten
RendersYuconVR, MIX architectuur
Start-Realisatie2022-2024